Aktywa Spółki na dzień 31.12.2020 wynoszą: 111 322 983,00 w tym:

 • rzeczowe aktywa trwałe - 105 565 349,80 
  • grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - 3 522 443,97
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej - 85 733 302,69
  • urządzenia techniczne i maszyny - 13 965 011,84
  • środki transportowe - 1 090 359,50
  • inne środki trwałe - 226 961,90
 • środki trwałe w budowie - 1 027 269,90

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.