Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 wynoszą: 115.239.078,60 w tym:

 • rzeczowe aktywa trwałe - 108.506.807,82 
  • grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - 3.522.595,17
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej - 86.243.940,82
  • urządzenia techniczne i maszyny - 15.575.123,94
  • środki transportowe - 1.272.290,74
  • inne środki trwałe - 274.754,08
 • środki trwałe w budowie - 1.618.103,07

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.