Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 1/TK/2023 prowadzonym
w formie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r Poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków w Wałczu.

Wspólny słownik Zamówień:

 • 90513600-2 – usługi usuwania osadów,
 • 90513700-3 – usługi transportu osadów,
 • 90513800-4 – usługi obróbki osadów.

 

Termin składania ofert: 21.12.2023 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 21.12.2023 r. godzina 1015.

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2, 3, 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7 "Wyniki badań komunalnych osadów ściekowych"

Załączniki nr 8, 9

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców:

Pytanie Wykonawcy

„…proszę o informację czy zaakceptują Państwo dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług nie zawierające wartości za wykonanie danej usługi. 

Przesłane dokumenty będą zawierały pozostałe wymagane informację tj: 

 1. a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,
 2. b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego usługi były realizowane,
  c) wskazanie metody zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,
  d) wskazanie zakresu wykonanej usługi,
  e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
  f) wskazanie miejsca wykonania,
  g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie.”

Odpowiedź Zamawiającego

„Zamawiający zaakceptuje dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług nie zawierające wartości za wykonanie danej usługi.

Dla Zamawiającego ważna jest ilość odebranych, przetransportowanych oraz zagospodarowanych osadów.

 

Wniosek Wykonawcy

„…zwracam się z prośbą o udostępnienie badań komunalnych osadów ściekowych, które powinny być załącznikiem nr 7 do specyfikacji lecz nie zostały prawidłowo zamieszczone.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający uzupełni wyniki badań komunalnych osadów ściekowych poprzez zamieszczenie ich na stronie bip.zwikwalcz.pl

 

Pytanie Wykonawcy

Bardzo proszę o doprecyzowanie punktu 6.16. „Proces kompostowania musi odbywać się z zachowaniem warunków określonych w decyzji na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3”. Jeśli tak, to proces przetwarzania odpadów R3 ma polegać jedynie na kompostowaniu ?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia treść pkt 6.16. :

„Wykonawca musi wykazać w składanej ofercie możliwość zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w procesie R3. Proces R3 musi odbywać się z zachowaniem warunków określonych w decyzji na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3. W okresie zimowym, uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie osadów, Wykonawca odbierze do 1500 Mg osadów. Pozostała część zamówienia będzie podlegać rolniczemu wykorzystaniu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach.”

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.